Acetyl-coa

Citrátový cyklus - jak naše buňky získávají energii a k čemu všemu ji využívají - část I.

Naše tělo se skládá z obrovského množství buněk a každá z nich pro správné fungování vyžaduje neustálý přísun energie. Oním fungováním se myslí tvorba a udržování uspořádaného biochemického prostředí, které musí být pevně a organizovaně řízeno, aby mohl organismus jako celek správně pracovat. Energii získávají buňky z chemických vazeb přítomných v nejmenších složkách potravin.

Citrátový cyklus - jak naše buňky získávají energii a k čemu všemu ji využívají - část I.

Těmi jsou potravinové makromolekuly - sacharidy, tuky a bílkoviny, které tělo zpracovává na molekuly menší, z nichž čerpá energii. V první fázi tohoto procesu stojí naše trávení jako celek - makromolekuly jsou zde postupně zpracovávány na malé podjednotky: sacharidy se rozkládají na jednoduché cukry, bílkoviny na aminokyseliny a tuky na glycerol a mastné kyseliny. Takto natrávené již mohou vstoupit do vnitřního prostředí buňky neboli cytosolu, kde bude následovat celá kaskáda reakcí, tedy jejich postupná oxidace.

Sacharidy se procesem zvaným aerobní glykolýza přemění na glukózu a dvě molekuly pyruvátu, přičemž se uvolní malé množství energie ve formě ATP a NADH. Molekuly pyruvátu jsou poté za přítomnosti kyslíku převedeny na tzv. Acetyl-CoA (čti acetyl koenzym A) a oxid uhličitý, tedy CO2 a jako Acetyl-CoA vstupují do našeho citrátového cyklu.

Bílkoviny jsou rozloženy na jednotlivé aminokyseliny a ty jsou pak složitými biochemickými reakcemi převedeny na pyruvát následně přeměněný (pyruvátdehydrogenázovým komplexem) na Acetyl-CoA. Vedle toho některé aminokyseliny vstupují do citrátového cyklu přímo.

Tuky jsou rozloženy na mastné kyseliny a glycerol. Ten vstupuje do aerobní glykolýzy, zatímco mastné kyseliny projdou reakcí zvanou β-oxidace mastných kyselin, a to vede opět k tvorbě Acetyl -CoA, který vstupuje opět do citrátového cyklu.

 

Sacharidy → glukosa → pyruvát → Acetyl-CoA → citrátový cyklus

Proteiny → aminokyseliny → pyruvát → Acetyl-CoA → citrátový cyklus

Tuky → mastné kyseliny + glycerol → Acetyl-CoA → citrátový cyklus

 

Ve zpracovávání makromolekul potravy lze rozlišit tři základní fáze: - GLYKOLÝZU, CITRÁTOVÝ CYKLUS a OXIDAČNÍ FOSFORYLACI. 

Podívejme se podrobněji na citrátový neboli Krebsův cyklus, do něhož směřují vesměs všechny potravinové makromolekuly. Někdy je nazýván i cyklem trikarboxylových kyselin probíhajícím v mitochondriích. Ve zjednodušené podobě vypadá takto:

Acetyl-CoA + oxaloacetát → citrát (kyselina citronová)

citrát ----- enzymatickou přeměnou na → izocitrát

izocitrát ----- oxidací  → 2x oxologlutarát (vznik NADH a CO2)

2-oxoglutarát ----- oxidací a dehydrogenací  → sukcinyl-CoA (vznik NADH a CO2)

sukciny-CoA ----- → sukcinát

sukcinát ----- oxidací → fumarát (vznik FADH2)

fumarát -----navázáním vody → malát

malát ----- oxidací → oxaloacetát

 

Jak je vidět na schématu, v citrátovém cyklu se vstupující uhlíkaté atomy z Acetyl-CoA přeměňují na oxid uhličitý (který se jako vedlejší produkt uvolňuje pryč), přičemž se uvolňují elektrony s vysokým obsahem energie (NADH, FADH2). Ze schématu vyplývá, že osud acetylové skupiny je velice komplikovaný a oxidace neprobíhá jen tak na přímo. Acetyl-CoA se musí přenést na čtyřuhlíkatou molekulu tzv. oxaloacetátu za vzniku kyseliny citronové (podle této název celého cyklu) neboli citrátu. Tato kyselina je potom postupně přeměňována za pomoci různých enzymů a katalyzátorů zpět na oxaloacetát. Přitom se uvolňuje energie a dalších důležité biologické molekuly, které pak slouží jako výchozí látky pro mnoho buněčných makromolekul.

Vzniklé vysokoenergetické elektrony, jejichž nosiči jsou NADH A FADH2, jsou pak předávány do tzv. dýchacího řetězce ve vnitřní mitochondriální membráně, kde se využívají k pohonu tvorby energie, tedy ATP.

Kolik energie celkově získáme z citrátového cyklu?

Z jedné molekuly acetyl-CoA vzniká 3x NADH+H+, tedy 3x 3 molekul ATP. Dále je uvolňován 1x FADH2, který dává vzniknout 2 ATP a také vzniká GTP, který poskytuje další jednu molekulu ATP. Teoreticky tedy vzniká 12 ATP. Hlavní úlohou tohoto cyklu však není jen „tvorba“ ATP, ale vytvoření redukovaných koenzymů, které se pak použijí v dýchacím řetězci (jeho podobu si můžeme popsat příště).

A jaký má význam znlaost citrátového cyklu a všech těchto složitě na sebe navazujících procesů?

Díky nim můžeme postupně pochopit nejen, jak naše tělo funguje, ale budeme si moci sami odvodit, proč je někdy vhodné doplnit naši stravu o určité aminokyseliny (ať už v kvalitních proteinech nebo v izolovaných formách), vitamíny a enzymy. A také, jak tato suplementace ovlivní energetické a jiné pochody anebo naopak, proč některé suplementy nejsou v určitém okamžiku vhodné. Ušetříme tak zbytečné komplikace nejenom tělu, ale mnohdy i naší peněžence.

 

Autor: Mgr. Monika Musilová – poradce pro výživu a suplementaci, trenér