chmelový extrakt

Vybíráme z nejnovějších studií: Vliv chmelového extraktu na zdraví kostí a střevní mikrobiom

Chmel má vliv nejen na náladu a kvalitu spánku, ale také na kosti a střevní mikrobiom. Více v našem dalším výběru z nových studií...

Vybíráme z nejnovějších studií: Vliv chmelového extraktu na zdraví kostí a střevní mikrobiom

Vliv chmelového extraktu na zdraví kostí a střevní mikrobiom u postmenopauzálních žen s osteopenií.

Lecomte et al. 2023

Pokles hladiny estrogenu charakteristický pro menopauzu je spojený se zvýšeným rizikem zlomenin kostí a rozvoje osteoporózy. Cílem této randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie bylo proto prozkoumat účinek extraktu z chmele standardizovaného na obsah fytoestrogenu 8-prenylnaringeninu (8-PN) na stav kostí a mikrobiom osteopenických žen.

Celkem 100 postmenopauzálních žen s osteopenií (onemocnění kostí, předstupeň osteoporózy) dostávalo po dobu 48 týdnů vápník a vitamin D3 a k tomu buď extrakt z chmele standardizovaný na 8-PN nebo placebo.

Po 48 týdnech se u skupiny s vápníkem, vitamínem D3 a 8-PN ve srovnání s placebem zvýšila celková hustota kostních minerálů a zvýšilo se skóre fyzických funkcí. Ačkoli nebyly zjištěny žádné rozdíly v markerech mikrobiomu a mastných kyselin s krátkým řetězcem, ve skupině 8-PN byl pozorován vyšší výskyt střevních bakterií rodu turicibacter a shigella. Tyto druhy střevních bakterií byly již dříve zkoumány a jejich výskyt byl spojen s vyšší celkovou hustotou kostních minerálů.

Tyto výsledky naznačují, že dlouhodobé podávání chmelového extraktu standardizovaného na 8-PN spolu s vápníkem a vitaminem D3 může u osteopenických postmenopauzálních žen příznivě ovlivnit zdraví kostí.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/15/12/2688

Antihypertenzní účinky černého kmínu (Nigella sativa)

Kavyani et al. 2023

Cílem tohoto systematického přehledu s metaanalýzou bylo vyhodnocení účinků černého kmínu (Nigella sativa) na hodnoty krevního tlaku. Byla provedena analýza závislosti účinku na velikosti dávky a meta-regresní analýza, na jejímž základě byl učiněn závěr, že černý kmín působí na snížení systolického a diastolického krevního tlaku. Průměrné snížení krevního tlaku se pohybovalo okolo 3 mmHg. Autoři dospěli k závěru, že černý kmín by mohl být použit jako účinný prostředek k regulaci krevního tlaku u dospělých.

Studie je dostupná zde: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ptr.7891

Akutní účinek extraktu ze šafránu na stresovou reakci u zdravých mladých mužů

Pouchieu a kol. 2023

Šafrán a jeho hlavní bioaktivní sloučenina safranal mohou snižovat biologické a behaviorální příznaky akutního stresu. Extrakt ze šafránu standardizovaný na obsah safranalu byl zkoumán u zdravých mužů podstupujících řízenou stresovou proceduru pomocí dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, randomizované studie. Skupině 19 zdravých dobrovolníků mužského pohlaví ve věku 18 až 25 let byla náhodně přidělena jednorázová dávka 30 mg extraktu ze šafránu nebo placebo, a to při třech návštěvách oddělených 28denním obdobím. Třináct minut po podání se dobrovolníci podrobili Maastrichtskému akutnímu zátěžovému testu. Účastníkům studie byly odebrány vzorky slin, ze kterých se měřila hladina kortizolu, 15 minut před testem, 3 minuty před testem a poté 15, 30, 45, 60 a 75 minut po testu. Navíc byly měřeny stres a úzkost pomocí vizuálních analogových škál.

Ve srovnání s placebem se stres a úzkost po podání šafránu významně snížily, zároveň bylo u skupiny se šafránem pozorováno zpoždění vrcholové koncentrace kortizolu.

Autoři dospěli k závěru, že podání 30 mg extraktu ze šafránu zlepšilo psychickou reakci na stres a modulovalo biologickou reakci na stres u zdravých mužů vystavených jednorázové stresové události.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/15/13/2921

Vliv podávání vitaminu D, selenu a myo-inositolu na sexuální funkce a depresivní symptomy u mladých žen trpících eutyreózní Hashimotovou tyreoiditidou.

Krysiak et al. 2023

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy známé jako Hashimotova tyreoiditida je spojeno se zvýšeným rizikem sexuální dysfunkce. Cílem studie bylo posoudit sexuální funkce a depresivní symptomy u žen s diagnózou Hashimotovy tyreoiditidy. Neléčeným eutyreoidním (onemocnění štítné žlázy bez poruchy metabolismu a funkce) ženám s Hashimotovou tyreoiditidou byl podáván vitamin D, selen, myo-inositol nebo placebo. Celkové skóre sexuálních funkcí bylo nižší u žen, které dostávaly placebo, ve srovnání s těmi, které dostávaly vitamin D, selen nebo myo-inositol. Z těch žen, které dostávaly mikroživiny, měly nejvyšší skóre v oblasti sexuální touhy a vzrušení ty, které dostávaly vitamin D. Skupina, která dostávala vitamin D, měla navíc nejnižší skóre v oblasti depresivních příznaků. Skupina s vitaminem D navíc vykazovala nižší hladiny protilátek a vyšší hladinu testosteronu než ostatní skupiny.

Autoři dospěli k závěru, že ačkoli užívání vitaminu D, selenu i myo-inositolu bylo u žen s eutyreózní Hashimotovou tyreoiditidou ve všech případech spojeno s lepšími sexuálními funkcemi a pohodou, největší přínos pozorovaly ty, které dostávaly vitamin D.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/15/12/2815?utm_campaign=releaseissue_nutrientsutm_medium=emailutm_source=releaseissueutm_term=titlelink15

Vztah mezi hladinou hořčík v krvi a kognitivním výkonem u dospělých Číňanů

Lu a kol. 2023

Tato studie zkoumala souvislost mezi hladinou hořčíku v krvi a pravděpodobností výskytu mírné kognitivní poruchy (MCI - Mild Cognitive Impairment). Průřezové studie se účastnilo 1006 jedinců ve věku ≥ 55 let.

U účastníků s diagnózou MCI byla pozorována významně nižší koncentrace hořčíku než u účastníků bez MCI.  Bylo tedy zjištěno, že existuje negativní souvislost mezi stavem hořčíku a stavem MCI (nižší hladina hořčíku může znamenat vyšší riziko výskytu MCI). Kromě toho bylo zaznamenáno, že vyšší hladiny hořčíku souvisely s lepšími výsledky testu verbální plynulosti a testu záměny číslicových symbolů a negativně korelovaly s výsledky testu tvorby stop.

Autoři dospěli k závěru, že hladina hořčíku v krvi může mít souvislost s výskytem MCI a s neuropsychologickou výkonností u dospělých středního a vyššího věku.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/15/12/2706?utm_campaign=releaseissue_nutrientsutm_medium=emailutm_source=releaseissueutm_term=titlelink10