zinek a selen

Vybíráme z nejnovějších studií: Účinky suplementace zinkem a selenem na klidovou rychlost metabolismu a další studie

Probiotika mají kromě zažívání a imunity vliv i na kognitivní funkce, selen a zinek ovlivňují rychlost metabolismu a další nové poznatky z vědeckých studií...

Vybíráme z nejnovějších studií: Účinky suplementace zinkem a selenem na klidovou rychlost metabolismu a další studie

Vliv stavu střevního mikrobiomu a užívání probiotik na mírnou kognitivní poruchu u dospělých středního a vyššího věku

Aljumaah eta l. 2022

Randomizovaná placebem kontrolovaná studie zkoumala účinky užívání probiotika Lactobacillus rhamnosus GG na výsledky testů kognitivních funkcí. Tento typ výzkumu je nezbytný vzhledem k tomu, že spolu s postupujícím věkem dochází ke změnám jak ve střevním mikrobiomu, tak v mozkových funkcích. A podle stále se zvyšujícího množství důkazů může užívání probiotik a optimalizace stavu mikrobiomu vést ke zlepšení duševního zdraví a podpoře stárnoucího mozku.

Celkem 169 dospělých ve středním věku (52 až 59 let) a starších osob (60 až 75 let) bylo náhodně rozděleno do dvou skupin. Jedné skupině bylo podáváno 10 miliard kolonie tvořících jednotek Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) dvakrát denně po dobu tří měsíců, druhá skupina dostávala placebo.

Výsledky ukázaly, že u jedinců s mírnou kognitivní poruchou se v trávícím traktu vyskytovalo větší množství bakterií Prevotella ruminicola, Bacteroides thetaiotaomicron a Bacteroides xylanisolvens. Užívání Lactobacillus rhamnosus GG u osob trpících mírnou kognitivní poruchou vedlo ke snížení relativního výskytu bakterií Prevotella i Dehalobacterium a zlepšení kognitivního skóre.

Autoři dospěli k závěru, že pokud by se tyto výsledky potvrdily i u dalších jedinců středního věku a starších osob, mohl by být výskyt bakterií Prevotella ruminicola, Bacteroides thetaiotaomicron a Bacteroides xylanisolvens považován za klíčový indikátor mírné kognitivní poruchy. Pomocí vhodných probiotik a prebiotik by pak bylo možné stav mikrobiomu zlepšit a tím příznivě ovlivnit i kognitivní schopnosti.

Studie je dostupná zde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36228569/

Účinky suplementace zinkem a selenem na klidovou rychlost metabolismu, funkci štítné žlázy, fyzickou zdatnost a funkční kapacitu u osob s nadváhou a obezitou při hypokalorické dietě

Zavros a kol. 2023

Kvalitní studie týkající se vlivu zinku (Zn) a selenu (Se) na klidovou metabolickou rychlost (RMR) a výsledky fyzických funkcí u lidí s nadváhou nebo obezitou doposud nebyly k dispozici. Cílem této náhodně kontrolované studie proto bylo prozkoumat účinky hypokalorické diety a suplementace zmíněných látek na výsledky RMR a fyzické funkce u osob s nadváhou nebo obezitou.

Celkem 28 jedinců bylo náhodně rozděleno k podávání doplňku obsahujícího selen a zinek (Se-Zn) nebo placeba po dobu 8 týdnů. Skupině Se-Zn bylo denně podáváno 25 mg zinku a 200 mcg selenu. Zároveň skupina Se-Zn i placebo skupina dodržovaly hypokalorickou dietu. Výsledky byly měřeny před intervencí a po ní, ukázalo se, že u skupiny Se-Zn došlo ke zvýšení RMR v průměru o 441 kalorií/den. Tělesná kompozice účastníků studie se zlepšila, ale mezi zlepšením a užíváním suplementů nebyla zjištěna přímá souvislost. Test času potřebného ke vstávání a chůzi (TUG) dopadl lépe ve skupině Se-Zn.

Celkově lze říci, že užívání Se-Zn spolu s hypokalorickou dietou u jedinců s nadváhou a obezitou vedlo ke zlepšení tělesné kompozice, zlepšení TUG i zvýšení RMR.

Studie je dostupná zde:  https://www.mdpi.com/2072-6643/15/14/3133?utm_campaign=releaseissue_nutrientsutm_medium=emailutm_source=releaseissueutm_term=titlelink121

Spojitost suplementace rybím tukem s rizikem koronárního onemocnění u osob s diabetem a prediabetem

Liu a kol. 2023

Tato studie zkoumala souvislost mezi obvyklým příjmem rybího tuku a rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS) u pacientů s prediabetem a diabetem. Během sledování trvajícího 11,6 let byly dokumentovány případy ICHS a z údajů vyplynulo, že u jedinců s prediabetem a diabetem, kteří pravidelně užívali rybí tuk, bylo riziko vzniku ICHS nižší než u těch, kteří jej neužívali. Autoři studie zjistili, že nižší výskyt ICHS u uživatelů rybího tuku souvisel s nižší sérovou hladinou C-reaktivního proteinu (indikátor zánětů) a VLDL cholesterolu (lipoproteiny s velmi nízkou hustotou).

Pravidelná konzumace doplňků stravy s rybím tukem tak může být vhodným prostředkem ke snížení sérového C-reaktivního proteinu a VLDL cholesterolu a následně i rizika ICHS u dospělých osob s prediabetem a diabetem.

Studie je dostupná zde:  https://www.mdpi.com/2072-6643/15/14/3176?utm_campaign=releaseissue_nutrientsutm_medium=emailutm_source=releaseissueutm_term=titlelink39

Suplementace česnekem a metabolický syndrom

Fu et al. 2023

Česnek (Allium sativum) hraje důležitou roli nejen ve středomořské stravě a má pověst látky podporující kardiovaskulární zdraví. Několik klinických studií zkoumalo vliv suplementace česnekem na projevy metabolického syndromu, přesto neexistuje jednoznačná shoda ohledně jeho účinků. Cílem tohoto systematického přehledu s metaanalýzou bylo proto posoudit vliv na metabolický syndrom.

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 19 náhodně kontrolovaných studií s 999 účastníky. Ve srovnání s placebem česnek významně snížil triglyceridy, celkový cholesterol, LDL-cholesterol, diastolický krevní tlak, index tělesné hmotnosti i obvod pasu. Autoři tak dospěli k závěru, že užívání česneku na některé projevy metabolického syndrom může mít pozitivní vliv.

Studie je dostupná zde:  https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-023-04038-0

Methylsulfonylmethan zlepšuje kvalitu života u jedinců s mírnou bolestí kolenního kloubu

Toguchi et al 2023

Methylsulfonylmethan (MSM) je sloučenina síry přítomná v malém množství v mnoha potravinách, diskutuje se o ní především díky jejím protizánětlivým účinkům.

Cílem této studie bylo prozkoumat účinek MSM na mírnou bolest kolenního kloubu u jinak zdravých japonských jedinců. Celkem 88 účastníků bylo náhodně rozděleno tak, aby denně po dobu 12 týdnů dostávali buď 2000 mg MSM, nebo placebo.

Skóre testu Japanese Knee Osteoarthritis Measure se po 12 týdnech mezi skupinami s MSM a placebem významně lišilo. Ve skupině s MSM došlo ke zlepšení osteoartrózy kolene a bolesti kolene.  Dotazníky, které účastníci vyplňovali, rovněž naznačovaly zlepšení stavu kolene a celkového zdraví.

Studie je dostupná zde:  https://www.mdpi.com/2072-6643/15/13/2995?utm_campaign=releaseissue_nutrientsutm_medium=emailutm_source=releaseissueutm_term=titlelink95